top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.)

Time-out15, gevestigd te Wijdewormer, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de regelgeving conform de A.V.G. Mevr. I.C. Hoff is eigenaar en verantwoordelijke van Time-out15.


Time-Out15 verwerkt de gegevens van:

      a. zij die een offerte aanvragen,

      b. opdrachtgevers, zijnde instanties en particuliere klanten

      c. ZZP-collega's die Time-Out15 inhuurt om te helpen een dienstverlening invulling te geven daar waar dat door Time-Out15 niet mogelijk is.


Van de hierboven genoemde 3 partijen, verwerkt Time-Out15 de volgende gegevens welke nodig zijn voor de invulling van de dienstverlening en
voor de administratie:

     a. Voorletters, achternaam (evt. voornaam) van particuliere klanten, naam van de organisatie, contactperso(o)n(en) en van de personen op de 
         intekenlijst die een massage ontvangen

     b. adresgegevens en evt. postbusnummer,

     c. telefoonnummers, e-mailadres, website-adres

     d. IBAN-nummer op bankafschrift wanneer betaling van een factuur heeft plaatsgevonden.

     Note: al deze gegevens zijn nodig om een correcte dienstverlening te kunnen uitvoeren, desalniettemin worden alle gegevens vrijwillig aan
     Time-Out15 verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Time-out15 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzorgen van massages en/of workshops bij haar klanten, contact met u te leggen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo correct mogelijk uit te kunnen voeren, u te informeren over evt. wijzigingen van onze diensten, correspondentie over tarieven, offertes en betalingen en gegevens waartoe wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijv. de Belastingaangifte.


Opslag van documenten (op papier en digitaal)

Time-out15 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Digitale documenten zijn alleen toegankelijk middels een wachtwoord en papieren documenten worden bewaard in een afsluitbaar bureau waarvan alleen Time-out15 de sleutel heeft. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Time-out15 per e-mail of telefoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Genoemde gegevens (behalve het IBAN-nummer) worden alleen gedeeld met een ZZP collega indien deze de betreffende dienst uitvoert of helpt uit te voeren. Time-out15 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Time-out15 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mondelinge intake voorafgaand aan een behandeling bij bedrijven

Time-Out15 is verplicht om vooraf aan elke behandeling een mondelinge intake af te nemen. De intake geeft de masseur niet alleen de gelegenheid om informatie over de behandeling te geven. Ook wordt tijdens de intake gevraagd naar de actuele gezondheid van de deelnemer om te kunnen bepalen of de behandeling veilig kan plaatsvinden. Wanneer het om (gezondheids)reden(en) niet verstandig is om de beoogde behandeling uit te voeren zal, in overleg met de betreffende deelnemer, een aangepaste behandeling worden gegeven of besloten worden om de massage in zijn geheel niet te laten plaatsvinden op dat moment. Deze laatstgenoemde optie wordt zoveel mogelijk voorkomen doordat Time-Out15 alle opdrachtgevers, zodra de opdracht bevestigd is, een formulier stuurt waarop de voorwaarden staan om deel te kunnen nemen aan de behandeling.

Mondelinge intake voorafgaand aan een particuliere behandeling

De behandelingen van Time-Out15 hebben een ontspannend en preventief karakter.

Het kan echter zo zijn dat, wanneer de cliënt om een verbetering van de gezondheid c.q. welbevinden vraagt, dit betrouwbaarder te toetsen is wanneer er wel een kort verslagje op papier wordt bijgehouden. Dit gebeurt echter alleen in overleg en met toestemming van betreffende cliënt en is ook alleen ter inzage voor de masseur en betreffende cliënt.

Deze verslaglegging zal direct worden vernietigd zodra het beoogde doel is bereikt, wanneer de cliënt hier zelf om verzoekt of wanneer een massagereeks eindigt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Time-out15 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om mogelijke besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar of collega van Time-out15) tussen zit. Time-out15 gebruikt de volgende computer- programma's en/of -systemen:

     - Outlook en webmail via Vistaprint t.b.v. e-mail verkeer

     - Word, Libre-Office en Open Office t.b.v. administratie en PR

     - Excel als spreadsheet voor de planning

     - Motorola GSM voor sms-berichten en telefoongesprekken

     - Motorola GSM voor het maken van een scan van: deelnemerslijsten als onderdeel van de facturatie en zakelijke correspondentie zoals met
       de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, ZZP Nederland en zakelijke verzekering(en).

Wettelijke bewaartermijn

Time-out15 bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Time-Out gebruikt

Time-out15 huurt haar website via Vistaprint. Vistaprint gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Time-Out15f en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben ontvangen in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@time-out15.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Time-out15 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Time-out15 wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Einde

18 januari 2022

bottom of page